Citaten

Mijn hand in uw hand: wie zal ons leiden?

‘Wanneer in ons leven steeds alles ‘onder controle’ is, zou het wel eens kunnen gebeuren dat er maar weinig gebeurt in en met ons leven. Het zou ons kunnen laten wegzinken in een kleurloos steriel bestaan.’

‘Wanneer we alleen maar op schijnzekerheden hebben gebouwd, vallen we in een diepe leegte op de dag dat we onze positie verliezen of plots ziek worden.’

‘De westerse mens heeft zijn waarden –vrijheid, autonomie en zelfbeschikking- verabsoluteerd. Deze mens wil alléén nog naar zichzelf luisteren en niet meer naar een instantie buiten hem.’

‘Wanneer we vol zijn van onszelf, is er voor de medemens geen plaats.’

‘Iedere mens zal op zijn wijze en in zijn tijd met de Heer geconfronteerd worden om zijn hoogmoed aan de kant te zetten. Het is in dit moment van zwakte dat God aanwezig komt met zijn genade.’

‘Eenmaal we gaan beseffen dat het in onze zwakte is dat God ons met zijn genade tegemoet komt, wordt onze zwakte ook de plaats van onze vreugde.’

‘Wij zijn zoekende mensen, onderweg. Maar er is Iemand die ons bij de hand houdt en die ons leidt.’

‘Door ons teveel vast te hechten aan het bekende en het bestaande sluiten we ons wellicht af voor wat de Voorzienigheid met ons voor heeft en gaan we niet Gods wil, maar onze wil in ons leven volgen. Het vraagt vooral een sterk vertrouwen dat God er zal zijn met zijn genade en ons nooit in de steek laat.’

‘Als we vertrouwd worden met het Woord van Jezus zullen we ontdekken welk woord ons ten diepste aan-spreekt en wat onze zending is in de wereld.’

‘Niet mijn wil, maar Uw wil geschiede. Mij geschiede naar Uw Woord.’

‘Gods Liefde voor de mens was en is zo groot dat Hij afdaalde uit zijn goddelijkheid om zelf mens te worden.  Zij die de Menswording in twijfel trekken of de goddelijkheid van Christus loochenen, halen het hart weg uit het Christendom.’

‘Wanneer we nadenken over ons leven als christen, dan gaat het steeds over die bewustwording van de levende Christus in ons.’

‘We worden zoals Maria uitgenodigd om God volledig in ons leven aanwezig te laten komen en zo Jezus te laten groeien in ons. De Incarnatie kan opnieuw geschieden in ons leven, maar daartoe is ons jawoord vereist. Dan komt De Heilige Geest in ons om ons te hart vervullen waardoor we ons leven kunnen heiligen met Gods’ genade.’

‘We moeten ons laten inpalmen door God en God laten leven in ons. Alléén zo kunnen we heilig worden en de wereld rondom ons heiligen.’

‘Heilig worden is worden wat we in oorsprong waren: geschapen naar het beeld en gelijkenis van God en opgaan naar onze uiteindelijke bestemming: één worden met God in zijn liefde.’

‘Zien de mensen in ons spreken en handelen dat we geloven in de Incarnatie, in de verlossing en in de verrijzenis?Kunnen de mensen om ons heen ook iets van het goddelijke ontwaren in ons. Schijnen we Gods liefde om ons heen?’

‘We moeten ons laten hullen in het maatpak dat God voor ons heeft vervaardigd. Iedere bloem mag bloeien op haar wijze.’

‘God spreekt tot ons in de gebeurtenissen van elke dag. Het is aan ons om Hem met de ogen van het geloof te ontwaren.’

‘Staan we nog dankbaar in het leven voor alles dat we dagelijks ‘zomaar om niet’ mogen ontvangen zoals onze gezondheid of wat we zomaar van anderen mogen ontvangen?’

‘We mogen ons niet opsluiten in onze moeilijkheden en ervoor niet op de vlucht gaan, maar vertrouwvol durven opkijken naar God en geloven dat Hij ons uit de moeilijkheden zal bevrijden.’

‘Wij moeten doorheen een louterend vuur waarbij we alles wat het Rijk Gods tegenstaat in ons leven, wegbranden: onze zelfgenoegzaamheid, onze hoogmoed, ons egoïsme. Pas dan zullen we instrument worden om het Rijk van God te helpen realiseren in deze wereld.’

‘Heiligen zijn mensen die de Goddelijke Liefde alle ruimte hebben gegeven in hun leven.’

‘De zonde moet ik verafschuwen, maar de zondaar moet ik liefhebben.’

‘In onze mislukking, in ons lijden, in onze vertwijfeling en in alle momenten waarop we onrechtvaardig behandeld worden, is het kruis nog de enige weg die ons nog zekerheid geeft.’

‘Hoe kunnen wij onze wereld bevrijden van het kwade? Het gaat over het consekwent aanwezig brengen van het Rijk van God in ons dagelijks leven. ‘

‘Op de weg die we gaan en bij de mensen die we ontmoeten, mogen we het vuur van het Evangelie uitdragen, niet om te verbranden  maar om te verwarmen.’

‘Wanneer we ons laten leiden door het Woord van God, zullen we geregeld stroomopwaarts moeten varen. Hou zouden we bv. kunnen meegaan met visies waarin het onvoorwaardelijk respect voor het leven ontbreekt of geweld wordt aangedaan?’

‘Het Woord van God moet levend worden in ons, het moet ons leven worden. Dan komen we tot de navolging waartoe we worden uitgenodigd.’

‘De roeping van Jezus om in zijn liefde te treden, houdt steeds een zending in: doen wat Jezus deed en worden wat Jezus was: een goede herder voor zijn schapen. Liefde moet zich ontplooien en voortzetten in de concrete liefdevolle inzet naar anderen toe.’

‘Jezus nodigt ons uit om onze zelfrealisatie in zijn handen te leggen en ons door Hem te laten leiden, ook op plaatsen en in situaties die we niet onmiddellijk wensen.’

‘Het geduldig beluisteren, bemediteren en contempleren van Zijn Woord zijn een belangrijke bron om Jezus van binnenuit te leren kennen.’

‘Laten we de woorden van Kardinaal Newman indachtig zijn: “Blijf in mij , Heer, en ik zal gaan schitteren zoals Gij schittert: ik zal licht zijn voor anderen. Laat mij  U loven op de manier die Gij het liefst hebt: door licht te zijn voor allen rondom mij”.’

‘Geven wij een perspectief aan het leven van armen? Zetten we ons echt in om hun levenssituatie te verbeteren?’

‘Hoe kunnen we met onze gaven en talenten iets betekenen voor anderen, rechtstreeks of onrechtstreeks?’

‘Het summum van ons leven is te mogen beseffen dat we altijd in Gods nabijheid mogen leven:
“Ik zal toch altijd dicht bij U zijn, Gij houdt mijn hand stevig vast” (Psalm 73)’

Op weg in vertrouwen

‘Christenen belijden een God die zich naar de mens toe beweegt, die ons uit liefde heeft geschapen en die ons uitnodigt ons hart voor zijn liefde te openen, omdat Hij weet dat we daarin onze echte vervulling, onze echte vreugde kunnen vinden.’

‘Het komt erop aan dat wij in harmonie leven met God, met onszelf, met de anderen en alles wat ons omringt en dat we alles doen om deze harmonie in stand te houden, te bevorderen en zo nodig te herstellen.’

‘Het is alleen de vergeving die de haat kan vervangen door vrede.’

‘Respect, erkenning, bevestiging, waardering, ruimte om onszelf te kunnen zijn en onszelf te kunnen ontwikkelen: het is dat wat we nodig hebben om ons echt mens te voelen en ons mens-zijn verder te kunnen ontplooien.’

‘Gods genade wordt ons geschonken om niet. Het is puur gave. Wanneer we er ons voor openstellen, kan Gods genade in ons vloeien als een stroom die zuivert en die voedt.’

‘Hoe groter de ruimte is die we voor God willen reserveren, des te meer liefde kan Hij ons schenken.’

‘De vreugde die we hier op aarde kunnen ervaren, is deze die een voorafspiegeling is van de volle vreugde die we slechts na dit leven zullen mogen ontvangen’.

‘Ook al lijkt de weg donker en kronkelend of lijken we bij momenten eerder moeizaam vooruit te komen, toch breng iedere dag ons dichter bij onze bestemming’.

‘Als christenen hebben we in Christus een groot voorbeeld dat ons kan helpen om een zin te vinden in het lijden en het lijden zelfs om te vormen tot iets wat vruchtbaar is.’

‘Het verlossingsgebeuren doordringt ons bestaan substantieel, het plaatst ons leven in een gans nieuw perspectief: met de verlossing is iets totaal nieuws in ons leven gekomen: de verrijzenis die we allen mogen delen met Christus.’

‘Hoop groeit wanneer we blijven verder zien dan het lege graf en God aanwezig weten, zelfs in onze grootste verlatenheid. Want verlatenheid is ons gevoel, Gods aanwezigheid de kracht van het geloof. Het is bij het lege graf, in de leegte en de verlatenheid van ons leven, dat het geloof wordt uitgenodigd te groeien of te ontstaan. Wanneer Hij ons het sterkst afwezig lijkt, is Hij ons het dichtst nabij.’